Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název:

Město Velké Bílovice

adresa: nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Velké Bílovice vznikla jakoúzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 23.11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů též chrání veřejný zájem.

Dne 27.6.2001 dle § 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, byla obec Velké Bílovice v okrese Břeclav stanovena městem.

3. Organizační struktura:

Starostka města a vedoucí úřadu:

Marie Vlková

tel: 519 367 101, email: starosta@velkebilovice.cz

Místostarosta města:

Ing. Karel Osička, MBA

tel.: 519 367 115, email: mistostarosta@velkebilovice.cz

Ekonomický a správní úsek:

Ing. Radim Spěvák, vedoucí ekonomického a správního úseku

tel.: 519 367 102, e-mail: rspevak@velkebilovice.cz

- sestavení rozpočtu, kontrola a úpravy rozpočtu, sestavení rozpočtového výhledu, vyúčtování dotací, finační kontrola, webové stránky, poplatky, ceníky

Eva Teturová, účetní

tel.: 519 367 103, email: eteturova@velkebilovice.cz

- zápis a platba přijatých faktur, úhrada faktur, úzávěrky účetnictví, zpracování DPH

Jiřina Mrázová, pokladní

tel.: 519 367 110, email: jmrazova@velkebilovice.cz

- agenda pokladny, výběr místních poplatků, inventarizace majetku, evidence majetku, sklad, evidence a vymáhání pohledávek, zástup hlášení

Lucie Gálová, personální a mzdová účetní

tel: 519 367 114, email: lgalova@velkebilovice.cz

- agenda mezd, správa hřbitova, pracovní smlouvy, agenda týkající se veřejně prospěšných prací, fakturace

Úsek sociální a matrika

Alena Michalíková, matrikářka

tel.: 519 367 112, email: amichalikova@velkebilovice.cz

- přihlášení trvalého pobytu, občanské průkazy, svatby, vítání občánků, ověřování, agenda Czech Point

Úsek technický a správa majetku

Jarmila Nováková, referent

tel.: 519 367 111, email: jnovakova@velkebilovice.cz

- správa bytů a budov, pronájem KD, sklad, hlášení, přestupková řízení

Úsek majetkoprávní, investiční a územního plánování

Bc. Ivana Pálková, referent

tel.: 519 367 118, email: ipalkova@velkebilovice.cz

- majetkoprávní záležitosti, územní plán, podatelna, zpracování zápisů z rady a zastupitelstva, zástup za Czech Point

Úsek životního prostředí

Ing. Vladimíra Sedlová, referent

tel.: 519 367 119, email: vsedlova@velkebilovice.cz

- veřejná zeleň, odpadové hospodářství, registr vinic

Stavební úřad

Soňa Hasalová, referent

tel.: 519 367 117, email: shasalova@velkebilovice.cz

- stavební a územní řízení, ohlášení stavby

4. Kontaktní spojení:

poštovní adresa:

Město Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

tel.spojení: 519 367 111

email: podatelna@velkebilovice.cz

web: www.velkebilovice.cz

5. Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Břeclav, pobočka Velké Bílovice

č.ú. 1380343359/0800

Komerční banka, a.s. Břeclav

č.ú. 1529651/0100

6. IČ:

00283673

7. DIČ:

CZ00283673

8. Dokumenty

Rozpočet na daný rok a rozpočtový výhled - proklik zde.

9. Žádosti o informace

Jak postupovat, chcete-li podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- oprávněna v této věci jednat je každý fyzická či právnická osoba,

- ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Další náležitosti žádosti a postup pro jejich vyřizování je uveden v § 14 zákona č. 106/99 Sb. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu tohoto zákona,

- žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně i v elektronické podobě (datové schránky).

Žádost můžete podat:

- osobně na podatelně MÚ Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 v úřední dny, tj. PO, ST 7:00-11:30, 12:00-17:00; ÚT, ČT 7:00-11:30, 12:00-15:00,

- poštou na výše uvedené adrese,

- telefonicky na tel.č. 519 367 111,

- elektroniky přes podatelna@velkebilovice.cz,

- přes datové schránky.

Správní poplatky - sazebník úhrad

Lhůty pro vyřízení:

- 15 dnů,

- lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů uvedených v zákoně č. 106/99 Sb. nejvýše o 10 dnů.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u příslušného povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti města, je odvolacím orgánem rada města. Jde-li o o informace, které spadají do přenesené působnosti, je odvolacím orgánem KrÚ JmK a jeho příslušný odbor.

Související právní předpisy:

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- Zákon č. 200/2004 Sb., správní řád.

Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů