Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Ostatní

O kácení stromů rostoucích mimo les

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - informace

Dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Dřeviny jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platné znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin).

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení se nevyžaduje:

a) u fyzických osob ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jsou současně splněny následující podm

dřevina není významným krajinným prvkem* nebo jeho součástí

obvod kmenu stromu, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nepřesahuje 80 cm,

celková plocha souvislých keřových porostů nepřesahuje 40 m2.

b) při kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

c) v případě, že je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení se vyžaduje:

u právnických osob je nutné žádat o kácení vždy, i když se jedná o drobné náletové dřeviny, vyjma výše uvedených bodů b) a c).

u fyzických osob, pokud dřevina nesplňuje podmínky uvedené v bodu a)

* Významné krajinné prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Kdo je oprávněn podat žádost či v této záležitosti jednat

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Podání lze učinit i prostřednictvím pověřeného zástupce (zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí).

Podmínky při řešení životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. 11. – 31. 3. kalendářního roku. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin ( § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka.

Zahájení řešení životní situace

Žádost a její náležitosti lze doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do podatelny Městského úřadu Velké Bílovice.

Dnem podání je zahájeno řízení ve věci.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je dána § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. - rozhodnutí orgán ochrany přírody vydá do 60 dnů od zahájení řízení (v případech zvláště složitých do 90 dnů od zahájení řízení).

Kde a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Velké Bílovice, životní prostředí, dveře č. 23, Ing. Sedlová, tel: 519367119, vsedlova@velkebilovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 17:00 hod.
středa 8:00 - 17:00 hod.

Potřebné doklady

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se podává písemně.

Podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, musí žádost o povolení ke kácení obsahovat:

jméno a adresu žadatele,

doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

zdůvodnění žádosti.

Dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon (viz výše obsah žádosti), a podpis osoby, která je činí.

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení dřevin (viz výše).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les není zpoplatněno.

Právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Opravné prostředky a jejich uplatnění

Povolení, případně nesouhlas, ke kácení dřevin rostoucích mimo les je rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a lze se proti němu odvolat. Opravné prostředky jsou řešeny ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sankce v případě nedodržení povinností

Dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (památný strom, zvláště chráněný druh rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., je poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les ( § 7 odst. 1 zákona ) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

V případě porušení zákona č. 114/1992 Sb. (pokácení bez povolení nebo závažné poškození dřeviny či skupiny dřevin rostoucích mimo les) lze fyzickým osobám uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti lze porušení zákona č. 114/1992 Sb. (poškození nebo zničení bez povolení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les) uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.


Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les - formulář

10.8.2009
Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů