Kontakt
Název: Město Velké Bílovice
Jméno zástupce: Marie Vlková, starostka
Adresa:

nám. Osvoboditelů 570

691 02  Velké Bílovice

Tel: +420 519 367 111
IČ: 00283673
DIČ: CZ00283673
Email: podatelna@velkebilovice.cz
Bankovní účty

1529651/0100  Komerční banka

1380343359/0800  Česká spořitelna

Datová schránka: vepbaq4
kontakt na jednotlivé úředníky

Kalendář akcí
Mapa závad města Velké Bílovice

MAPA ZÁVAD MĚSTA

VELKÉ BÍLOVICE

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: podatelna@velkebilovice.cz je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:

Podporované formáty datových zpráv:

*.TXT Obecný text
*.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
*.RTF Rich text format
*.DOC Dokument Microsoft Word
*.XLS Sešit Microsoft Excel
*.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat
*.GIF Graphics Interchange Format
*.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad
Velké Bílovice
Nám. Osvoboditelů 570
691 02 Velké Bílovice

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MÚ Velké Bílovice
podatelna@velkebilovice.cz, DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách (zformátovaných FAT, NTFS), discích CD-R, CD-RW.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: podatelna@velkebilovice.cz.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MÚ Velké Bílovice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MÚ Velké Bílovice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.

Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) - podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)

- zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2)

pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

  • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Vyhláška č. 496/2004 Sb. stanoví postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat

Elektronická podatelna

Copyright 2009 město Velké Bílovice - Největší vinařská obec České republiky; Město lidových tradic, vína a ovoce | Sunlight webdesign - tvorba eshopů